Teijon kansallispuistossa valmistellaan luonnonhoitokohteita

Metsähallitus valmistelee Teijon kansallispuistossa kolmea luonnonhoitokohdetta. Tammikuun aikana Nenustan Hauenkuonon alueella valmistellaan myöhemmin tapahtuvaa metsän polttoa. Poltto tapahtuu säiden salliessa joko kesällä 2022 tai 2023. Kirjakkalan ruukin alueella kaadetaan talven aikana istutuskuusikkoa ja tehdään tilaa luontaiselle lehtolajistolle. Vanhantammenmäen rinteeltä poistetaan puolestaan kontortamäntyä ja tehdään tilaa pähkinälehdon lajistolle.

Poltto Hauenkuonon alueella

Hauenkuonon alueella on tavoitteena polttaa ja monipuolistaa tasarakenteista, osin istutettua männikköä. Jatkossa metsän puulaji ja ikärakenne monipuolistuu, kun osa puista kuolee ja aukkoihin syntyy taimia.  Hallitun polton turvaamiseksi puustoa on harvennettava ja poltettava alue rajataan palokujalla. Näitä polttoa ennakoivia töitä tehdään Hauennokalla tammi-helmikuun aikana. Työt näkyvät Nenustan reitistölle. 

Teijon metsät on uudistettu voimallisesti 1970-luvulla. Siksi alueella on satoja hehtaareita männylle uudistettuja metsiä. Näistä 100 – 200 hehtaaria on mustikkatyyppiä tai sitä rehevämpiä kasvupaikkoja, joissa mänty ei luontaisesti olisi valtapuu.  Tavoitteena on poistaa puustoa osalla näistä alueista metsän luontaisen kehityksen nopeuttamiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Toisena ennallistamiskeinona on metsän polttaminen. Teijo kuuluu Metsähallituksen palojatkumoalueeseen, jossa tavoitteena on polttaa metsää kerran tai kahdesti kymmenen vuoden aikana.  Polttojen erityistavoitteena on myös luoda elintilaa palaneessa puussa elävälle lajistolle.

Kuusen poistoa Kirjakkalassa

Teijon kansallispuiston alueella on 30 – 50 hehtaaria hoitoa vaativaa lehtoa ja pähkinälehtoa. Osa näistä on vanhoja peltoja, jotka on istutettu männylle tai kuuselle. Havupuiden poistolla tehdään tilaa jaloille lehtipuille ja muulle lehtolajistolle. Hakkuissa joudutaan poistamaan samalta alueelta kaikki kuuset, koska jäljelle jäävillä puilla on suuri riski kaatua kovilla tuulilla.

Talven aikana on tarkoitus poistaa Kirjakkalan ruukin alueella, Hamarinjärventien läheisyydestä entiselle pellolle istutettu kuusikko ja antaa tilaa alueen luontaiselle lehtolajistolle. Samalla maisema palautuu ruukinaikaiseen avoimuuteen. Hakkuu tulee vaikuttamaan Hamarinjärventien liikennöintiin.

Kontortamännyn poistoa Vanhantammenmäen rinteeltä

Vanhantammenmäen rinteelle on aikoinaan istutettu kontortamäntyä, joka luetaan nykyisin vieraslajiksi eli luonnontilaiseen ympäristöön kuulumattomaksi. Rinteen puusto on lisäksi iäkästä sekä huonokuntoista. Puustoa poistamalla tehdään tilaa niin pähkinäpensaille kuin pähkinälehdon muulle lajistolle. Talven aikana tehtävä työ tulee näkymään Sauruntielle.

Metsähallitus

Palokuja. (Kuva: Petri Loikkanen)

Trackbacks & Pings

Vastaa